[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
ลิงค์ที่น่าสนใจ
e-Learning

แบบสำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่อง หลักภาษาน่ารู้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : อรพิณ สนธิกุล
พุธ ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 180    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 4 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
     การศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะเรื่อง หลักภาษาน่ารู้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างคำในภาษาไทยของนักเรียน       ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่อง หลักภาษาน่ารู้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  รวมทั้งเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่อง หลักภาษาน่ารู้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จำนวน 25 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) ชุดฝึกทักษะเรื่อง หลักภาษาน่ารู้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 6 เล่ม 2) คู่มือครูประกอบการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่อง หลักภาษาน่ารู้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การสร้างคำในภาษาไทย จำนวน  1 ฉบับ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะเรื่อง หลักภาษาน่ารู้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ฉบับ ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ ค่าเฉลี่ย ค่าเฉลี่ยร้อยละค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที  (t-test)


ดูเอกสาร


ดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานผลการใช้ชุดฝึกทักษะเรื่อง หลักภาษาน่ารู้ เรียนรู้เพื่อนำไปใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 17/ม.ค./2561
      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การบริหารการเงิน ของผู้ประกอบธุรกิจ วิชางานธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 23/มิ.ย./2560
      รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน 14/ธ.ค./2558
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อ.เมือง จ.แพร่ 4/ส.ค./2558
      การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 29/มิ.ย./2554


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140 โทร 053-691107
webmaster นายทิวา สุภาษี เมล์ alenthelong9@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5