[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
ลิงค์ที่น่าสนใจ
e-Learning

แบบสำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
  

นวัตกรรมทางการศึกษา
    เรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เจ้าของผลงาน : นายผดุงศักดิ์ เงินใส
อังคาร ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 215    จำนวนการดาวน์โหลด : 0 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :
       การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3 โรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 34 คน ซึ่งได้มาจากประชากรโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 7 เล่ม 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ แบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประประสิทธิภาพของกระบวนการ/ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ () ค่าสถิติการทดสอบแบบ t-test ค่าเฉลี่ย () ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)                                   
 ผลการศึกษาพบว่า                                                                                
    11      1. แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง เซต  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.55/83.60 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้ คือ 80/80  
          2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01                           
          3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมีความพึงพอใจมากที่สุด 

นายผดุงศักดิ์ เงินใส

link เอกสารประกอบ 
https://drive.google.com/drive/folders/1SDwVulFY-tsoi0_vooapsbHVRBN4T6YLนวัตกรรมทางการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      แบบฝึกทักษะภูมิศาสตร์ภูมิภาคประเทศไทย 21/มิ.ย./2561
      รายงานการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง เซต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน 15/ส.ค./2560
      การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ โดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ English Reading Skill Exercises สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 30/มิ.ย./2560
      แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 23/มิ.ย./2560
      แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ เพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 23/มิ.ย./2560


Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140 โทร 053-691107
webmaster นายทิวา สุภาษี เมล์ alenthelong9@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5