[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
ลิงค์ที่น่าสนใจ
e-Learning

แบบสำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

เจ้าของผลงาน : นางจิตตรา พิกุลทอง
พฤหัสบดี ที่ 24 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2554
เข้าชม : 943    จำนวนการดาวน์โหลด : 15 ครั้ง
5 stars เฉลี่ย : 5 จาก 1 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง                การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ชื่อผู้วิจัย               นางจิตตรา  พิกุลทอง
ตำแหน่ง               ครู  วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ
โรงเรียน               บรบือวิทยาคาร   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต  26
ปีการศึกษา           2553


บทคัดย่อ


 การอ่านอย่างมีวิจารณญาณเป็นทักษะสำคัญและจำเป็นต่อนักเรียนมาก  ทั้งนี้เพราะการอ่านทำให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจ  สามารถวิเคราะห์วิจารณ์  และจดจำเรื่องราวได้  ตลอดจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวัน    การวิจัยในครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ   1)   เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2)  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R   3)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน   การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้ แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2     4)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธีSQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษปีที่  2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 /2 โรงเรียนบรบือวิทยาคาร  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต   26   ภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา  2553    จำนวน 45  คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ  1)  แผนการจัดการเรียนรู้  เรื่อง  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่  2  จำนวน 7  แผน   แผนละ 2 ชั่วโมง  รวม  14  ชั่วโมง    2)  แบบฝึกทักษะ  การอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  จำนวน  7  เล่ม   3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  เป็นแบบปรนัย   ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   จำนวน  40  ข้อ    4)   แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ที่มีต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้แบบฝึกทักษะ   เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดับ   (Rating Scale)    จำนวน  20  ข้อ
 ผลการวิจัย  ปรากฏ  ดังนี้
  1.  ประสิทธิภาพของการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีประสิทธิภาพเท่ากับ   82.65/ 81.28   
  2.  ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R   มีค่าเท่ากับ   0.5489  แสดงว่านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความก้าวหน้าทางการเรียน ร้อยละ  54.89 
  3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   ที่เรียนการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3Rโดยการใช้ แบบฝึกทักษะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
  4.  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2   มีความพึงพอใจต่อการพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี  SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะ  มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ  4.52 อยู่ในระดับมากที่สุด
 โดยสรุป   การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R  โดยการ ใช้แบบฝึกทักษะ  ช่วยทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เป็นอย่างดี  ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามความมุ่งหมายที่กำหนดไว้   จึงควรสนับสนุนให้ครูภาษาไทยนำวิธีการสอนอ่านแบบ SQ3R ไปใช้ในการจัดกิจกรรมการอ่าน จะช่วยให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการอ่าน และส่งเสริมกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ  ทำให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพดาวน์โหลด  ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ รายงานผลการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง การบริหารการเงิน ของผู้ประกอบธุรกิจ วิชางานธุรกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 23/มิ.ย./2560
      รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม โรงเรียนขุนยวมวิทยา จ.แม่ฮ่องสอน 14/ธ.ค./2558
      รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนดีศรีตำบล โรงเรียนห้วยม้าวิทยาคม อ.เมือง จ.แพร่ 4/ส.ค./2558
      การพัฒนาทักษะกีฬาวอลเลย์บอลโดยใช้แบบฝึกทักษะวอลเลย์บอล รายวิชา วอลเลย์บอล 1 พ 41201 มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวังลิ้นฟ้าวิทยาคม 29/มิ.ย./2554
      การพัฒนาการอ่านอย่างมีวิจารณญาณด้วยรูปแบบการอ่านวิธี SQ3R โดยการใช้แบบฝึกทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 24/ก.พ./2554ความคิดเห็นที่ 1 จันทร์ ที่ 13 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 18:46:15
  ข้อความ :

     escapement having a ruby cylinder, and improvements of Perrelet"s automatic winding mechanism, implemented in his about forty Perpetuelles. cheap replica rolex watches    Moreover, Breguet produced what we think about these days because the initial Grande Complication within the background of horology, the watch recognized because the Marie Antoinette. This watch was commissioned by the French queen"s guard Monsieur de la Croizette using the explicit order that it ought to include all recognized complications and also the greatest feasible quantity of parts produced of gold. There had been no restrictions as towards the time for creating the watch or the cost. This watch was only completed in 1827 which indicates that neither the unfortunate queen Marie Antoinette was guillotined in 1793 nor the master watchmaker himself Breguet died in 1823 ever saw the completed watch. The Marie Antoinette was a self winding watch having a perpetual calendar, equation of time indication along with a minute repeater. It has disappeared because 1983 when it was stolen from the Jerusalem Institute of Islamic Art   Breguet Watches are ideal fake watches ,,History rich,nable.Wearing a Breguet Watch indicates you maintain up with style!.Now,Our web site providersBreguet watch for sale.Catching the opportunity , you"ll by no means be disappointed in the Breguet Watches and our web site. Wedding favours are among the easiest methods to personalise your day, says Heidi from Giddy Kipper. It appears that numerous couples wish to move away from the traditional wedding appear and go for some thing a lot much more person, and we adore it! Right here are our favourite personalised wedding favours of 22… SeasideBright and breezy colours with tiny beach hut particulars, seagulls, spots, stripes and jolly bunting. Add stripy straws to table settings, rope knots as table centrepieces and serve fish and chips with wooden forks and ice cream cones for dessert! BeachBeautiful muted tones of sand and driftwood with shells and fish decorations, starfish with table numbers painted on, along with a beach house style setting. Hurricane lamps filled with sand and shells for centrepieces and twinkly fairy lights and white metal lanterns for the evening. The right search for a wedding abroad. Fetes & FestivalsRainbow colours and Union Jack signs with fun toadstool placecard holders and lots of greenery. Trestle tables and lots of bunting with hay bales to sit on in a barn setting or simply in a field. you can even bring your own tent! Ice Cream ParlourPretty pastel shades in a 1950"s style venue, decorate with polka dot hearts and balloons and ice cream decorations. Candy buffet, milkshakes in mini milk bottles with pink straws and sundaes for dessert make to get a super cute reception. CircusCarnivalSearch for bright stripes in red, yellow or cream with black ribbons, Roll Up Roll Up signage and decorative stars. Serve hot dogs and curly fries with fizzy pop bottles and cartons of popcorn to truly get your guests into the circus spirit! Budget friendly favoursThese days savvy couples are buying wedding favours with a budget friendly double use. Placecard holders on the day can be taken home to use as photo holders. Personalised tags, stars or hearts used as place settings or tied to napkins or chair backs are a sweet memento from the day. highest quality replica watches Soapsicles complete with a personalised name tag are a fun gift for children at the wedding. Whatever your style


โดย : fake rolex watches    ไอพี : 182.114.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 2 อังคาร ที่ 14 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 11:40:30
  ข้อความ :

     the addition of the 007 logo to keep the Omega symbol company.This watch is worth a closer look for a few reasons. The coaxial 8507 movement is easily on par with anything else in this price bracket replica omega railmaster watches , and it looks the business to boot. The case is sized just right at 42mm, and the inset ceramic bezel makes it appear a touch smaller still. If you"ve been around any Omega diving watch recently you know how amazing the lume is. Add in that great dial and you"ve got a pretty tempting package, Bond fan or not.The Omega Seamaster Planet Ocean 600M Skyfall Limited Edition will be built in XXXX 5007 numbered pieces. You can learn more about this watch . Hands On With The Panerai Radiomir 1940: A PAM With A Slightly Different Case Design + A Minerva Movement The Panerai you see above might look a lot like every other Panerai, that is unless you"re a Paneristi. You see, replica audemars piguet automatic watches the PAM 399 and 398 which is the same watch, but in gold is actually a new case and crown design for PAM, and a watch that collectors are already going nuts for. Just how is it any different? Let"s explain:The Radiomir is the Panerai that we"re told was built in the 1930s, and it features lugs that are actual wires welded to the case replica cartier libre watches. . Then, in the 1950s, Panerai was known for its Luminor case the one with the beefy crown guard . What the PAM 399 is, or rather the Radiomir 1940 is, is a watch built in tribute to the Radiomirs not of the 1930s nor the Luminors of the 1950s, but of the oft forgotten Radiomirs of the 1940s which featured lugs attached directly the steel case in fact they were carved out of a single block of metal. Other distinguising traits include the oversized, but historically accurate 47mm dimater, Plexiglas crystal, the round, cambered bezel, the cylindrical crown and the screw back. If you still don"t understand the difference between the standad Radiomirs, the new Radiomir 1940 cheap fake watches , and the Luminor replica rolex on sale cheap fake watches , this should clear things up:Also, the PAM 399 doesn"t use an in house PAM movement, but it doesn"t use a Unitas either. In fact, the PAM 398 and 399 use a movement from Minerva cheap replica watches , which as you may know, now belongs to the Mont Blanc family Panerai laid claim to this small batch of Minerva movements years back. Here"s a look:Both the PAM 398 Radiomir 1940 Oro Rosso and PAM 399 Radiomir 1940 will be limited to 100 pieces each worldwide. But, out of those 100, 50 of each watch will come in a box set with the two watches together, to be sold exclusively at Panerai boutiques. If you"re interested in either, it"d probably be wise to contact your Panerai boutique ASAP, because we al know how these Panerai peeps love their limited editions.The bracelet, like the case, is coated in a zirconium oxide powder, which after a series of finishing processes, offers a particularly uniform matte appearance with an incredibly hard finishing five times stronger than steel. Each link to the bracelet is asymmetrical as seen below and has a curved surface area to make for a softer feel on the wrist and to the touch.The


โดย : patek philippe replica watches    ไอพี : 182.114.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 3 พุธ ที่ 15 เดือน เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 04:50:02
  ข้อความ :

     mood of your whole event. Don t just automatically dress your flower girls within the common dress, but rather get creative. What"s the very first factor you would like your guest to see? 1f49 Use to rapidly discover flower girl dresses on line such as some fantastic on line bargains. The very best Silhouette For Each and every Body Kind February 23, 20 in Bridesmaid Suggestions and Guidance, Jenni The trend of choosing various dress styles for your bridesmaids is nonetheless well liked. Nevertheless, we"re seeing a large comeback of brides wanting all of their maids to be within the exact same dress. omega seamaster 007 Putting your girls within the exact same style isn"t as challenging as you may believe. So, what"s the very best silhouette or dress style for girls who"ve varying body kinds? When I tell girls at Twirl the answer I generally get a stunned response. They don t think me at initial. But when we have noticed thousands of girls attempt on numerous various styles more than the years, we are able to let you know with confidence what works and what doesn"t. The very best method to appear in the silhouette would be to take into account the 3 locations which will get measured cartier fakes . Those 3 locations are your bust, waist breitling fakes , and hips. Initial and foremost, let s address the bust! Most frequently girls will believe that their busty maids will appear greatest in a v neck or halter and wish to remain away from a strapless fake rolex . Actually, it"s the opposite. The reason becomingmother of the bride, a v neck or halter lends to showing and making much more cleavage, not hiding it. Rather, go for a strapless dress that"s cut straight across, or perhaps a slightly modified sweatheart. This really is probably the most flattering and also the girls are tucked away nicely. And for those that require or want much more support you are able to usually add straps. Subsequent we have the waist. Some girls appear fantastic in a natural waist dress exactly where the accent is on the smallest component of their body. Nevertheless we"re not talking about some girls. replica rolex watches We"re talking about what"s greatest for each and every girl. replica montblanc nicolas rieusses watches The very best choice then is an empire waist dress. And let s be actual. It"s a much more comfy choice that permits lots of room for consuming, drinking and dancing all night lengthy. This really is a high priority for many of our Twirl bridesmaids. Lastly we have the hips. I can"t let you know how numerous times, when I m taking somebody s measurements, I hear in a sarcastic tone obviously , This is my preferred component. If only we could embrace our buns like the males do in our lives. But that"s an entirely various weblog. The very best style for a range of various size hips is really a line. For this region replica watches , you also wish to take into consideration the fabric you"re selecting. For instance, a clingy charmeuse is one to remain away from. Rather select a few of the much more sturdy fabrics like raw silk, a nicely lined satin, or taffeta. Or in the event you like the flowy appearmarriage invitations, then opt for a pleated chiffon style. So there you"ve it. Your greatest silhouette for all body kinds is merely this Straight across strapless choice of adding straps , empire waist, A line, in a forgiving fabric. If your vision would be to have your ladies within the exact same style no have to fret. Grab your maids and go shopping with confidence understanding all of your girls will appear incredible. Some of our favorites Most soon to be brides are familiar using the conventional choices for saving cash with regards to buying a conventional wedding dress hiring a expert seamstress, shop


โดย : rolex explorer    ไอพี : 182.114.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 4 ศุกร์์ ที่ 22 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2558 เวลา 17:35:55
  ข้อความ :

     eye popping effect. Blue table cloth, pink napkins, blue napkins, fake rolex pink table cloth, etc. It"s simple; it"s cheap, but it LOOKS expensive.Flowers replica rolex ; Fruits. Cut flowers are SUPER expensive and they are no more pretty than regular flowers generally speaking that is. Ditch the costly cut flowers and go with flowering potted plants; bowls of colorful fruit. These two cheap wedding decor items will compliment each other nicely and they will NOT take a big chunk out from the decorating budget.Candles. Theme colored candles perhaps with the bride; groom"s initials stamped with a sticker are great for table decor. You can use 3 smaller, simpler candles OR go with one larger candle for the tablescenterpieces. Getting a great deal on a bulk candle order isn"t difficult patek philippe replica watches .There you have it, 4 ways to spruce up the wedding reception atmosphere without having to suffer from outrageously high wedding decoration costs. Use these wedding decorations suggestions, as well as the many others that are available, and you won"t have any trouble with your wedding decor goals. rolex replica This entry was postedon Wednesday, May 30th, 2014 at 2:33 pmand is filed under .You can follow any responses to this entry through the feed. rolex replica Both comments and pings are currently closed.Following the same pattern as in some of my latest website reviews and searching for more specific keywords I went for Cartier fake watches this time. I did not exactly aim at finding a only website but it seems that the first one I stumbled upon is just that. Good domain name bestcartier.net, one of the few that stand out even if you would not know straight up from the domain"s name that they are selling fake Cartier watches. Let"s go through all the details here and see what Cartier fakes will be worth buying from here.Design replica watches ; UsabilityClassy, maybe even chic They are getting in tone with the Cartier official website and using a nice burgundy theme all over. Background has a stylish pattern and watches photos background follow the same design lines. Design wise it looks really close to a designers or genuine merchandise website and this sort of implies more credibility. Browsing through the website is pleasant and all the details are in place so you always know where you are at all times. There"s no additional tabs or windows opening up so everything"s smooth.Brands; RangeAs I mentioned before they have Cartier, swiss rolex watches Cartier and they also have Cartier fake watches They also have accessories, pens and all kinds of jewelry but I"m not gonna get into that. Model"s range seems that covers all that Cartier has to offer and there"s a reason for that which you might not like even though you"ll find advertised here every possible replica Cartier watch model.Watches QualityI"m gonna start with the photos they provide which are almost all though I"m pretty sure they"re all showing the original watches meaning that they are not showing the actual replica watch that you"d buy. This is never a good sign as I know oh so well that underneath


โดย : Longines Classic    ไอพี : 125.45.xxx.xxx


ความคิดเห็นที่ 5 พุธ ที่ 12 เดือน เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 15:53:27
  ข้อความ :

    

rolex outlet

louis vuitton

adidas trainers

pandora jewelry

chrome hearts outlet

ray bans

fitflops sale clearance

nike shoes for women

michael kors handbags clearance

pandora charms

jordan shoes

nike mercurial

cheap ray ban sunglasses

prada shoes

hollister shirts

michael kors outlet online

cheap jordans

gucci handbags

michael kors outlet

nike store

longchamp outlet

true religion jeans

ralph lauren

louis vuitton outlet

hermes outlet

tory burch outlet online

coach outlet online

michael kors outlet

foamposite shoes

los angeles lakers jerseys

replica watches

louis vuitton outlet

adidas shoes

cheap oakley sunglasses

camisetas futbol baratas

tory burch outlet

fitflops sale clearance

mulberry outlet

tory burch outlet

christian louboutin shoes

michael kors outlet clearance

cheap ray ban sunglasses

true religion jeans

ray ban sunglasses

oakley sunglasses

longchamp

gucci outlet online

louis vuitton outlet clearance

yeezy boost

coach outlet online coach factory outlet

michael kors outlet online

jordan shoes

true religion outlet

marc jacobs outlet

mulberry handbags

oakley sunglasses wholesale

longchamp handbags

swarovski outlet

ralph lauren uk

rolex watches,rolex watches,swiss watches,watches for men,watches for women,omega watches,replica watches,rolex watches for sale,rolex replica,rolex watch,cartier watches,rolex submariner,fake rolex,rolex replica watches,replica rolex

ralph lauren polo

oakley sunglasses wholesale

prada outlet

thomas sabo

nike outlet

ray ban sunglasses

christian louboutin

chrome hearts

chrome hearts

christian louboutin outlet

coach outlet

ferragamo shoes

bottega veneta outlet online

links of london jewellery

true religion outlet

soccer jerseys

prada outlet

converse shoes

mulberry uk

ray ban sunglasses

ferragamo shoes

lacoste polo shirts

michael kors outlet online

cheap nike shoes

kate spade uk

cartier watches

rolex watches outlet

oakley sunglasses wholesale

ferragamo outlet

ray ban sunglasses

polo outlet

hollister clothing

ray-ban sunglasses

true religion uk

christian louboutin outlet

nike air max

ferragamo outlet

oakley sunglasses sale

michael kors outlet

true religion jeans

true religion jeans

coach outlet

true religion sale

roshe run

juicy couture tracksuit

hermes belt

coach outlet online coach factory outlet

beats by dr dre

longchamp handbags

louis vuitton outlet

coach outlet online coach factory outlet

louis vuitton outlet

cheap oakley sunglasses

coach factory outlet

louis vuitton outlet

tory burch shoes

nfl jerseys wholesale

michael kors handbags

true religion outlet

cartier watches for sale

longchamp

michael kors handbags

coach outlet clearance

cheap ray ban sunglasses

reebok shoes

oakley sunglasses

cartier outlet

michael kors outlet

swarovski crystal

cheap nhl jerseys

hollister

tods outlet online

cheap oakley sunglasses

swarovski uk

tory burch outlet online store

nike outlet store

michael kors uk

ferragamo shoes

hollister clothing

true religion jeans

michael kors outlet

true religion jeans

prada outlet online

ray ban sunglasses

swarovski crystal

gucci outlet

oakley sunglasses

ralph lauren

tory burch outlet

nike air max 90

polo ralph lauren

christian louboutin sale

michael kors outlet clearance

nike outlet store

omega watches

tory burch outlet

nike roshe

hermes birkin

louis vuitton uk

rolex outlet

cheap nfl jersey

fred perry polo shirts

nike outlet online

polo outlet stores

michael kors handbags

polo outlet stores

burberry outlet

mont blanc pens

oakley sunglasses

ray ban sunglasses outlet

cheap oakley sunglasses

lebron james shoes

mulberry outlet

rolex watches

longchamp outlet

beats headphones

michael kors outlet clearance

polo ralph lauren

ray-ban sunglasses

michael kors outlet

tory burch outlet online

coach outlet online

air max 90

michael kors outlet clearance

ralph lauren uk

louis vuitton outlet stores

cheap soccer jerseys

ray bans

prada sunglasses for women

oakley sunglasses wholesale

mulberry bags

iphone case uk

swarovski outlet

michael kors outlet clearance

michael kors outlet clearance

coach outlet online

coach factory outlet

coach outlet

fitflops

nike air force 1

longchamp outlet online

coach outlet

cartier outlet

ray ban sunglasses uk

ray ban sunglasses

rolex uk

ralph lauren shirts

nba jerseys

herve leger outlet

louis vuitton outlet

instyler ionic styler

swarovski jewellery

louis vuitton

cheap oakley sunglasses

hollister shirts

swarovski crystal

prada sunglasses

cheap mlb jerseys

cheap oakley sunglasses

ralph lauren uk

cheap snapbacks

true religion jeans outlet

michael kors wallets for women

cheap nba jerseys

prada sneakers

louis vuitton uk

nike trainers

cheap ray ban sunglasses

ray ban sunglasses wholesale

nike shoes uk

michael kors outlet

fitflops uk

kobe bryant shoes

cheap oakley sunglasses

louis vuitton outlet

coach outlet clearance

louis vuitton outlet

adidas outlet

coach outlet

burberry outlet

polo ralph lauren

lacoste pas cher

ferragamo shoes

cheap ray ban sunglasses

adidas uk store

fitflops

oakley sunglasses sale

michael kors handbags

michael kors handbags

coach outlet

adidas nmd runner

coach outlet

pandora outlet

michael kors handbags outlet

louis vuitton outlet stores

salomon outlet

oakley sunglasses wholesale

ralph lauren outlet

louis vuitton

michael kors outlet stores

ed hardy tshirts

rolex watches,rolex replica watches,replica rolex watches,replica watches

versace sunglasses

michael kors canada

cheap jordan shoes

michael kors outlet online

michael kors outlet clearance

puma outlet

michael kors outlet

ralph lauren uk

ralph lauren polo

soccer jerseys

nike roshe run

true religion jeans

ferragamo shoes

cheap ray ban sunglasses

rolex watches

gucci bags

ralph lauren pas cher

michael kors uk

hollister sale

louis vuitton

tory burch outlet

fitflops uk

louis vuitton handbags

louis vuitton outlet

yeezy boost

oakley sunglasses

snapbacks wholesale

nike uk store

true religion uk

polo ralph lauren

ray ban sunglasses

coach outlet

burberry outlet store

coach outlet

fitflops sale

swarovski jewelry

cartier watches

polo ralph lauren

ralph lauren outlet

true religion outlet

ray ban wayfarer

coach factory outlet online

michael kors outlet online

michael kors outlet online

pandora jewelry

coach outlet online

longchamp

hollister uk

louis vuitton outlet

fitflops sale clearance

burberry outlet store

michael kors factory outlet

oakley sunglasses sale

michael kors

cheap nba jerseys

coach outlet online

true religion jeans

louis vuitton outlet clearance

cheap oakley sunglasses

ralph lauren

coach factory outlet

nike trainers uk

gucci handbags

true religion jeans sale

cheap ray bans

gucci outlet online

ferragamo outlet

mizuno running shoes

oakley sunglasses

christian louboutin shoes

hermes outlet

christian louboutin outlet

michael kors outlet online

louis vuitton handbags

cheap jordan shoes

louis vuitton

pandora outlet

mbt shoes outlet

coach factory outlet

oakley sunglasses wholesale

coach outlet clearance

coach outlet store

michael kors outlet clearance

louis vuitton

longchamp outlet

michael kors handbags

true religion canada

juicy couture outlet

nike air max

true religion jeans

christian louboutin uk

michael kors

beats headphones

hollister clothing

pandora charms sale clearance

true religion jeans

louis vuitton

christian louboutin

nike free running

air max uk

air max 90

ralph lauren outlet stores

louis vuitton pas cher

cheap jordans

fitflops

burberry canada

oakley sunglasses

omega outlet

michael kors outlet

ralph lauren

air max 90

ed hardy clothing

michael kors handbags

coach outlet store online

coach outlet store online

coach outlet

lacoste shirts

longchamp handbags

nhl jerseys

polo ralph lauren outlet

air force 1 shoes

new balance shoes

kobe shoes

nike air huarache

air max 90

hermes outlet store

ecco outlet

kobe bryants shoes

michael kors

coach handbags outlet

louis vuitton

cheap jerseys wholesale

fitflops sale clearance

swarovski outlet

coach outlet store

dior sunglasses

cartier watches

oakley sunglasses

michael kors handbags

20170412caihualiโดย : 20170412caihuali    ไอพี : 23.228.xxx.xxx

กำลังแสดงหน้าที่ 1/1
<< 1 >>ชื่อ/Email :
ความคิดเห็น :


กรุณาใช้คำพูดที่สุภาพ และอย่าใช้คำพูดที่พาดพิงถึงบุคคลอื่นให้เสียหาย ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือ


ข้อความที่ท่านได้อ่าน เกิดจากการเขียนโดยสาธารณชน และส่งขึ้นมาแบบอัตโนมัติ เจ้าของระบบไม่รับผิดชอบต่อข้อความใดๆทั้งสิ้น เพราะไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นความจริงหรือ ชื่อผู้เขียนที่ได้เห็นคือชื่อจริง ผู้อ่านจึงควรใช้วิจารณญาณในการกลั่นกรอง และถ้าท่านพบเห็นข้อความใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม กรุณาแจ้งที่ alenthelong9@gmail.com เพื่อให้ผู้ควบคุมระบบทราบและทำการลบข้อความนั้น ออกจากระบบต่อไป

Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140 โทร 053-691107
webmaster นายทิวา สุภาษี เมล์ alenthelong9@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5