[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
เมนูหลัก
ฝากข้อความ
ชื่อ :
ข้อความ (ตัวแสดงอารมณ์)
ลิงค์ที่น่าสนใจ
e-Learning

แบบสำรวจความคิดเห็น

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก 
แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาววารุณี จันทร์โอภาส
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสุนีย์ วุฒิพันธ์
ครู คศ.2
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
Click ดูประวัติ
นางสาวสุทธิพร พลพยัคฆ์กุล
ครู คศ.2
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวสายพิณ ไข่คำ
ครู คศ.2
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางปาริชาติ แก้วเสมอตา
ครู คศ.2
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสุภาลักษณ์ เทพวงค์
ครู คศ.2
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวสุรัชยา น้อยสกุล
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นางสาวทิพย์วรรณ เปี้ยเอ้ย
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาวิทยาศาสตร์
Click ดูประวัติ
นายกัมพล สีสัน
ครู คศ.1
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นายธนพล สุวรรณทอง
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นายศุภฤกษ์ ปาสาทัง
ครูผู้ช่วย
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
ว่าที่ร้อยตรีวรกรร สุขใจ
พนักงานราชการ
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
Click ดูประวัติ
นายพันธกานต์ กระจ่างแก้ว
ครูอัตราจ้าง
ครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
1 : ฝ่ายบริหาร
6 : กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
7 : กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
8 : กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
9 : กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
10 : กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาฯ
11 : กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
12 : กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพ
13 : กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
14 : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
15 : บุคลากรโรงเรียน
16 : คณะกรรมการสถานศึกษา
17 : วิทยากร
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5
โรงเรียนขุนยวมวิทยา ตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58140 โทร 053-691107
webmaster นายทิวา สุภาษี เมล์ alenthelong9@gmail.com
Based on : Maxsite1.10 Modified to ATOMYMAXSITE 2.5